- Khalfa Mameri - Djamila Boupacha
Khalfa Mameri - Djamila Boupacha
- Kamel Chehrit - TACFARINAS Ma guerre de huit ans
Kamel Chehrit - TACFARINAS Ma guerre de huit ans
- Salim Bachi - La Kahéna
Salim Bachi - La Kahéna